Locatie

Witterveld

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Hoogveen- en heidegebied (500 ha) ten zuidwesten van Assen en in eigendom van de gemeente Assen.

Sinds 1891 in gebruik als militair oefenterrein. Aan de noordgrens ligt een schietbaan, waardoor de rest van het gebied als permanente veiligheidszone dienst doet. Met name het oostelijk deel van het Witterveld is van belang vanwege de nog actieve hoogveenvorming rond het Klein Meeuwenmeer, met veel zeldzame »veenmossoorten, Veenbes, Lavendelheide en Ronde zonnedauw. Het vochtige berkenbos is een voorbeeld van het zeer zeldzame berkenbroek, een natuurlijk berkenbos op hoogveen. Met name Eenarig wollegras groeit hier massaal. In de vochtige heide groeit veel Klokjesgentiaan. Het zeldzame vlindertje Gentiaanblauwtje komt hier eveneens voor. Het gebied is van belang voor vogels van heide en hoogveen, zoals Paapje, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Tapuit. Opvallend is het grote aantal »Adders dat hier voorkomt. Het uittredende water aan de oostzijde van het natuurgebied vormde eertijds de bron van een zijtak van het Witterdiep. Door ontginning en kanalisatie is die functie verloren gegaan. De gemeente Assen heeft door vergaande inrichtingsmaatregelen de verdroging van het gebied gestopt. Verder beheert zij het gebied door maaien, begrazing met runderen en schapen en door het plaggen van vergraste heide. In 1991 is het gebied aangewezen als Beschermd Natuurmonument op grond van de Natuurbeschermingswet. Tevens is het gebied van belang als speciale beschermingszone in het kader van de Europese habitatrichtlijn.

Literatuur

  • Lit.: Provincie Drenthe, Het natuurmonument Witterveld (Assen 2000).