Organisatie

Stichting Het Drentse Welstandstoezicht

Organisatie type: Stichting tot bevordering van landschaps-, dorps- en stadsschoon

Datum: -

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

de Graaf

Stichting tot bevordering van landschaps-, dorps- en stadsschoon in de provincie Drenthe.

Opgericht in 1971, per 1 januari 2002 gefuseerd met de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe onder de naam Drents Plateau. Regionale welstandsorganisatie die voor de gemeentelijke herindeling de welstands- en de monumentencommissie van 32 van de 34 Drentse gemeenten in stand hield. Na de gemeentelijke herindeling van 1998, de welstandscommissie voor tien van de twaalf en de monumentencommissie voor alle gemeenten. Tot in de jaren 1980 functioneerde er ook nog een landschapscommissie. Deze adviseerde de provincie over reclame in het buitengebied.

Naast het instandhouden van de commissies bestonden de activiteiten vooral uit het geven van voorlichting, door middel van lezingen, brochures en dergelijke. In 1990 werd de jaarlijkse Welstandsprijs ingesteld.

De Stichting is voortgekomen uit de in 1929 door het provinciebestuur opgerichte Provinciale Drentsche Adviescommissie tot wering van inbreuk op de schoonheid van stad en land, kortweg genoemd de Provinciale Schoonheidscommissie. In de Woningwet van 1901 werd al de mogelijkheid geschapen om in de gemeentelijke bouwverordening bepalingen omtrent het uiterlijk van bouwwerken op te nemen, de zgn. welstands-bepalingen. Deze bepaling hield, en houdt in feite nog steeds in, dat: 'Het uiterlijk van een nieuw te maken gebouw met al wat daartoe behoort, hekken, muren en dergelijke, moet zodanig zijn, dat het noch op zichzelf, noch in verband met de omgeving uit een oogpunt van welstand aanstoot kan geven'. De advisering omtrent het al dan niet voldoen aan deze bepaling werd opgedragen aan de 'schoonheidscommissie'.

In de Woningwet van 1962, die pas in 1965 van kracht werd, kregen de gemeentebesturen de verplichting opgelegd om in de bouwverordening welstandsbepalingen op te nemen en tevens om een onafhankelijke, deskundige, welstandscommissie aan te wijzen. Omdat welstand nu een louter gemeentelijke aangelegenheid werd en de commissie onafhankelijk diende te zijn, werd op initiatief van het provinciebestuur de eveneens onafhankelijke Stichting Het Drentse Welstandstoezicht opgericht. De stichting heeft onder deze naam gefunctioneerd tot 2002, waarna de werkzaam-heden en de medewerkers zijn opgegaan in de Stichting Drents Plateau.