Begrip

Vissen

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

In de meeste Drentse wateren zoals beken, meren, sloten, zandwinplassen en kanalen voorkomende diergroep met totaal ca. 29 soorten. Vissen komen het meest soortenrijk en karakteristiek voor in Drentse beekstelsels. Ze komen vrijwel niet voor in vennen vanwege het te zure karakter van het water en de geïsoleerde ligging.

De vissen in beken zijn voor een deel trekvissen die vanuit de Waddenzee de Drentse beken opzoeken. Kenmerkende soorten voor beken zijn onder meer Bittervoorn, Beekprik, Winde en Serpeling. De Kopvoorn of Meun is van oudsher vooral bekend van de Reest en de Hunze. Belangrijke begeleidende soorten zijn verder Bermpje, Rivierdonderpad, Rivierprik, Kwabaal, Snoek, Baars, Driedoornige stekelbaars, Paling en Blankvoorn. Beek- en Rivierprik, Kleine en Grote modderkruiper en Bittervoorn zijn internationaal gezien bedreigde soorten. Van de Drentse beken is de Drentsche Aa de meest visrijke beek. Binnen dit beekstelsel is het Gasterense diep het meest waardevol. Hier werden in 1999 door de Organisatie voor Binnenvisserij (OVB) vijftien vissoorten gevangen. In 2001 werden tien Rivierprikken waargenomen nabij een aangelegde voorde.

In de beken, meren en ook kunstmatige wateren zoals kanalen, brede sloten e.d. zijn de visgemeenschappen in de afgelopen decennia sterk van karakter veranderd. Zo zijn in meren door eutrofiëring (toename voedselrijkdom) sommige vissen gaan domineren zoals de Brasem. Deze zogenaamde bodemwoeler is mede de oorzaak van de afgenomen helderheid van deze wateren. Daarnaast zijn natuurlijke oevers en ondiepten verdwenen die van belang zijn voor veel vissoorten met het oog op paaigelegenheid.

In sommige wateren wordt de visstand de laatste jaren beïnvloed door de in aantal toegenomen Aalscholvers. Deze vogels vangen vaak vissen van een bepaalde grootte. Hierdoor komt in bijv. het Friese veen alleen kleine en hele grote Voorn voor. De tussenliggende klasse is door de Aalscholver voor een belangrijk deel weggevist.

In Drenthe wordt de visstand beheerd door waterschappen in samenwerking met de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. Door waterzuivering, natuurvriendelijk oeverbeheer en de aanleg van vistrappen worden de leefomstandigheden voor de vissen sterk verbeterd.