Begrip

Natuurbeschermingswet 1998

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Wet waarin aan het rijksbeleid voor natuur en landschap een wettelijk kader wordt geboden.

De wet regelt onder meer de aanwijzing van beschermde natuurmonumenten en de rechtsgevolgen daarvan. Gedeputeerde Staten zijn belast met het eventueel vaststellen van een beheersplan en het verlenen van vergunningen voor deze gebieden. Ook kunnen Gedeputeerde Staten beschermde landschapsgezichten aanwijzen.

Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet van 1968, waarin ook de bescherming van planten- en diersoorten was geregeld. Dit laatste is ondergebracht in de Flora- en Faunawet. In beide wetten worden de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn wettelijk verankerd. Ultimo 2002 waren in Drenthe het Elzenbroek, Meerstalblok, landgoed Overcingel en Witterveld aangewezen als beschermd natuurmonument.