Organisatie

Milieuraad Drenthe

Organisatie type: Milieuorganisatie

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

van Dijk

Organisatie, opgericht op 4 november 1971 in een periode waarin in alle provincies milieufederaties tot stand kwamen om te voorzien in de behoefte aan provinciale bundeling van krachten en een aanspreekpunt voor de provinciale politiek. Organisaties kregen de stichtings- of verenigingsvorm.

In Drenthe kozen de oprichters voor de stichtingsvorm, waarbij de leden van het algemeen bestuur op voordracht van aangesloten organisaties worden gekozen. In 1996, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan, werd de naam gewijzigd in Milieufederatie Drenthe, om het belang van de nauwe samenwerking van de twaalf provinciale milieufederaties en de landelijke Stichting Natuur en Milieu te benadrukken.

In 2003 is het aantal aangesloten organisaties van de Milieufederatie Drenthe gegroeid tot 39. Het zijn provinciale, streekgebonden en lokale organisaties die de belangen van natuur, milieu en landschap behartigen met alle hun ten dienste staande wettige middelen. De milieufederatie treedt vaak op als spreekbuis om het brede draagvlak van standpunten te accentueren. Sinds haar oprichting heeft de Milieufederatie Drenthe zich ontwikkeld van een door enkele beroepskrachten ondersteunde vrijwilligersorganisatie tot een professionele organisatie, gesteund door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn vooral actief als vertegenwoordigers in landinrichtingsprojecten en leden van het stichtingsbestuur.

De activiteiten van de Milieufederatie liggen op de terreinen ruimtelijke ordening (streek- en structuurplannen, Omgevingsplan en bestemmingsplannen, m.n. voor het buitengebied), landinrichting (ruilverkavelingen, landinrichtingsprojecten), bescherming van natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologische relicten, bescherming van het fysieke milieu, verduurzaming van de energiehuishouding, verkeer en vervoer, duurzaam bouwen en de ondersteuning van individuen, groepen en organisaties in de provincie Drenthe, die actief zijn op haar werkterrein.

Belangrijke middelen zijn het indienen van bezwaar- en beroepschriften, het uitbrengen van standpunten en nota's en het voeren van een permanente lobby. Voorlichtingsactiviteiten voert zij op alle werkterreinen uit, onder meer door het periodiek uitgeven van Klabats, een vooral op haar achterban gericht informatiebulletin.

De provincie Drenthe subsidieert de Milieufederatie Drenthe. In de jaren '80 subsidieerde ook het Ministerie van VROM. Vanaf begin jaren '90 vormen projectgebonden subsidies van ministeries, landelijke milieuorganisaties, gemeenten en fondsen een substantieel deel van de inkomsten. Vanaf 1996 behoren de Milieufederaties tot de begunstigden van de Nationale Postcode Loterij. Werkt samen met andere natuur- en milieuorganisaties en terreinbeherende organisaties. Gaandeweg is het aantal coalities met organisaties op het terrein van onder meer toerisme en recreatie, landbouw, duurzaam bouwen en energiebeheer toegenomen. [van Dijk]