Organisatie

Landschapsbeheer Drenthe

Organisatie type: Natuurorganisatie

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Stichting, opgericht in 1981 met een tweeledige doelstelling: 1. stimuleren, coördineren en verrichten van activiteiten die leiden tot het instandhouden, versterken en aanleggen van landschappelijke elementen in Drenthe, 2. bevorderen van de werkgelegenheid door de uitvoering van werkzaamheden door langdurig werklozen, door medewerkers van de sociale werkvoorzieningschappen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en plattelands- en werkgelegenheidsorganisaties. De gelden komen van LNV, de provincie, gemeenten en projectsubsidies. In 1984 startte de SLD met het vrijwilligerswerk. In 2000 verrichte Landschapsbeheer totaal 73,6 mensjaren werk, verdeeld over eigen personeel (twintig), wiw-ers (zes), vrijwilligers (ruim tweeduizend, actief op o.a. de jaarlijkse Nationale Vrijwilligersdag) en de werkvoorzieningschappen (32.000 manuur). Werkzaamheden vinden vooral plaats op particuliere terreinen. In het kader van het »ISP Noorden des lands zijn vele miljoenen in het wegwerken van achterstallig onderhoud van de landschapselementen gestoken. Werkzaamheden zijn onder meer: onderhoud en beheer van »houtwallen, beheer van historische buitenplaatsen (samen met de Stichting tot behoud van particuliere historische buitenplaatsen, onder meer Oldengaerde bij Dwingeloo en Overcingel te Assen), restauratie en onderhoud van »grafheuvels (o.a. op het »Hijkerveld, »Noordse Veld en ten zuiden van Hooghalen), controle en onderhoud van waardevolle »bomen en boomgroepen (Bomenwacht, met zesduizend bomen op de lijst verdeeld over zes regio«;s), dunning van bosjes en bestrijding van Amerikaanse vogelkers, beheer en onderhoud van jeneverbesstruwelen, vennen, poelen, sloten, natuurterreinen (soms gericht op instandhouding van zeldzame soorten als »valkruid en »vleermuizen), bermen (in opdracht van gemeenten en particuliere eigenaren), erven en boomgaarden (fruitbomenproject en Hoogstambrigades, samen met de »Noordelijke Pomologische Vereniging), onderhoud van »schansen (in opdracht van Stichting »Oud Drenthe, o.a. Katshaarschans en Zwartendijksterschans). Een jonge loot aan de stam is de coördinatie van de Vrijwillige Weidevogelbescherming waaraan in 2000 402 vrijwilligers deelnamen die samen met 815 boeren op 26.969 ha legsels beschermden tegen vernietiging door landbouwwerkzaamheden. Ten slotte is Landschapsbeheer actief op het gebied van cursussen, advisering en planvorming (landschapsbeleidsplannen, bedrijfsnatuurplannen). [van Ginkel]

Literatuur

  • Lit.: J. van Ginkel, Achtergronden bij het vrijwillig landschapsbeheer in Drenthe (Assen 1988).