Organisatie

IVN

Organisatie type: Natuurbeschermorganisatie

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Volledig: IVN-Vereniging voor Natuur- en Milieu Educatie (landelijk 180 afdelingen met 16.000 leden).

Voorheen 'Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie: Vereniging ter bevordering van het natuur- en milieubesef' (1978) en eerder (vanaf 1960) 'Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie (Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen)', kortweg IVN genoemd. De vereniging kwam voort uit de 'Bond van Natuurbeschermingswachten' die in 1948 de opvolger was van de oorspronkelijke, in 1939 te Utrecht opgerichte 'Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad'.

De naamsveranderingen geven zowel de tijdgeest als de veranderingen in het werktraject, van repressief optreden tot een educatieve aanpak, weer. Aanvankelijk trokken Natuurwachters er in patrouille op uit, voorzien van armband en natuurwachterskaart (identificatie alsmede bewijs van aanstelling, voorzien van gemeentestempel, politiestempel en vereiste handtekeningen. Natuurwachters hadden overigens geen opsporingsbevoegdheid). Zij berispten wandelaars en fietsers die bloemen of struiken beschadigden, of deze uit de natuur roofden en waakten tegen verdere vernielingen van natuur en landschapsschoon. Baldadige jeugd werd aangehouden en vermanend toegesproken. Hun school kreeg bericht van de overtreding. Het propageren van de 'natuurbeschermings-gedachte' stond hoog in het vaandel, wat later uitgroeide tot wat thans 'natuur- en milieueducatie' (NME) heet.

Vanaf 1960 legde het IVN meer nadruk op NME, door (vanaf mei 1963) natuurwandelingen voor publiek te organiseren, door het opleiden en inzetten van IVN-natuurgidsen en door het organiseren van 'natuurbeschermingswerkkampen' voor jongeren in natuurreservaten (zomer 1962). In Drenthe kwamen de eerste Natuurwachten (de latere IVN-afdelingen) vooral tot stand in en om de 'Kop van Drenthe'. In november 1946 vroeg de 'Natuurwachtersvereniging Groningen-Paterswolde en Omstreken' (met een arts, twee biologen, onderwijzer, fabrikant en hortulanus als initiatiefnemers) aansluiting bij de landelijke Bond. Op 1 maart 1947 begon de 'Natuurbeschermingswacht Eelde' haar bestaan, terwijl op 17 juni 1950 de 'Vereniging voor Natuurbescherming Leek-Nietap' werd opgericht. Ook Roden, Norg, Peize, Meppel en Assen kregen toen verenigingen. Diverse Natuurwachten richten tevens Floraliaverenigingen op en hielden natuurtentoonstellingen. Ook legden ze natuurpaden aan, maakten lesprojecten voor scholen en hielden zich bezig met vogelbescherming (onder meer wintervoedering, nestkasten plaatsen, instellen lokale broedvogelreservaten samen met boeren).

Begin 2003 telde Drenthe twaalf IVN-afdelingen en een district, dat vooral de bovenlokale bestuurlijke zaken behartigt. In 1980 zorgden het IVN-district en de »Milieuraad Drenthe (met subsidie van de provincie) voor de aanstelling van een NME-beroepskracht. Jan Tuttel uit Eelde werd benoemd als eerste provinciaal consulent NME in Drenthe. Hij kwam uit de IVN-gelederen en had de natuurbeschermingspraktijk en de opkomst van NME vanaf 1960 intensief meegemaakt. Hij stond - al pionierend - aan de wieg van de verdere uitbouw van de professionele NME-activieiten in Drenthe en gaf NME een vaste basis in de regio. Het leidde tevens tot groei van het Consulentschap NME, die een bloeiende 'onderwijspoot' kreeg met Geert de Vries uit Assen als eerste onderwijsconsulent. Het IVN-Consulentschap NME is gevestigd te Assen. De beroepskrachten zijn met name actief bij de ondersteuning van het vrijwilligerswerk, het onderwijs, voorlichting en educatie in nationale parken en bij maatschappelijke organisaties en overheden. [Tuttel]