Begrip
Alle rechten voorbehouden

Heidebeheer

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Stelsel van handelingen die er toe moeten dienen om de heide duurzaam in stand te houden.

Heide wordt gekenmerkt door halfnatuurlijke levensgemeenschappen. Het is ontstaan en eeuwenlang in stand gebleven door een landbouwsysteem, waarbij de voedingsstoffen uit de bodem werden afgevoerd. Zonder beheer zullen heideterreinen bos worden. Door gericht beheer wordt getracht de bodem voedselarm te houden en bosontwikkeling te voorkomen. De begroeiing, de strooisellaag en de humuslaag waarin zich in de loop der tijd voedingsstoffen ophopen, moet af en toe worden verwijderd. Daartoe worden de in het verleden agrarisch gerichte activiteiten uitgevoerd, te weten: begrazing, afplaggen, maaien en afvoeren van het maaisel en branden. Deze beheershandelingen met uitzondering van begrazing moeten pleksgewijs en met tussenpozen van vele jaren worden uitgevoerd. Zowel met kleinschalige ingrepen als grootschalige begrazing wordt de ruimtelijke variatie en de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in stand gehouden. In de laatste decennia is de ecologische milieukwaliteit sterk veranderd, waardoor de voedselrijkdom is toegenomen, hetgeen in het bijzonder voor heide-terreinen een bedreiging vormt en hoge eisen stelt aan het beheer. Door vermesting, zure regen, en verdroging treedt vergrassing op. De rijksoverheid bevordert specifieke maatregelen om de effecten van deze milieu-invloeden op te heffen.