Begrip

Flora- en Faunawet

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Wet die is gericht op de bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten. De wet is op 1 april 2002 in werking getreden. Zij is een bundeling en aanscherping van eerdere versnipperde wetgeving. De wet bevat bepalingen over de wijze waarop met planten en dieren en hun leefomgeving moet worden omgegaan en legt aan eenieder zorgplicht op. Ook wordt het bejagen van dieren en de beperking van schade door dieren geregeld. In het bijzonder op dit laatste punt spelen Gedeputeerde Staten een belangrijke rol. Zij zijn bevoegd ontheffing te verlenen van verbodsbepalingen teneinde belangrijke schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen te beperken. Sindsdien spelen de discussies over de jacht op eventueel schadelijk wild zich op provinciaal niveau af. In Drenthe wordt de positie van de Roek (schade aan landbouwgewassen), kraaiachtigen en vossen (predatie van weidevogels) regelmatig onder vuur genomen. Ontheffing en afschot vinden plaats op basis van een faunabeheerplan. Zie ook: Soortenbeleid.