Begrip

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

In het Natuurbeleidsplan (Rijk) is bepaald dat er in ons land een samenhangend netwerk van bestaande en zonodig nog te ontwikkelen natuurgebieden moet komen, aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur. De EHS is opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Kerngebieden kunnen bestaan uit natuurgebieden, bossen, landgoederen en ecologisch waardevolle cultuurlandschappen. Voor de hierbinnen gelegen agrarisch in gebruik zijnde gronden kan worden besloten tot verwerving door een natuurterreinbeherende organisatie of een beheersovereenkomst met de grondgebruiker. Teneinde de ecologische waarde van deze gebieden duurzaam in stand te kunnen houden en de ruimtelijke samenhang te verzekeren, kan het nodig zijn andere landbouwgronden tot natuurgebied om te vormen (natuurontwikkeling) en ecologische verbindingszones te realiseren. Voor de realisatie van de EHS stellen Gedeputeerde Staten begrenzingsplannen en beheersplannen vast.