Begrip

Advocaat

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Brood

Rechtsgeleerde die zijn cliënt terzijde staat met het geven van juridische adviezen en optreedt in alle aangelegenheden waarin zijn kennis van het recht van nut kan zijn, zoals bij gerechtelijke procedures. In civiele procedures moet de advocaat tevens procureur zijn wil hij als wettelijk vertegenwoordiger van zijn cliënt kunnen optreden.

Advocaten werkten van oudsher alleen of met een compagnon. Tegenwoordig komen grotere kantoren voor, waar meestal een onderlinge taakverdeling en specialisatie op specifieke vakgebieden wordt toegepast. Drenthe kent nu een veertigtal advocaten en advocatenkantoren. Het Drentse landrecht van 1614 verbood advocaten om op te treden, wanneer zij niet van onbesproken gedrag waren. Het gaf ook bepalingen voor de honorering van advocaten. Advocaten behoefden tot diep in de 18e eeuw officieel geen juristen te zijn. Ook de advocaten die voor de Etstoel optraden, behoefden geen juris doctores te zijn. Het landrecht stelde die eis niet en de praktijk was niet strenger dan de wet. Bij de lagere gerechten hoefde men dan al helemaal geen juristen te verwachten.

In de 17e eeuw hadden de Drentse advocaten last van Overijsselse concurrentie. In 1632 besloten de Staten van Drenthe alleen in Overijssel woonachtige advocaten toe te laten wanneer Drentse advocaten voor Overijsselse gerechten mochten optreden. Deze bepaling werd nog aangescherpt in 1633 met het besluit dat Overijsselse advocaten noch mondeling noch schriftelijk voor Drentse gerechten mochten optreden, tenzij zij dit deden samen met een Drentse advocaat. In 1685 stelde het provinciaal bestuur een tarief voor de kosten der advocaten vast. Voor ieder artikel (iedere alinea) in een schriftelijk proces kreeg de advocaat 3 stuivers, mits hij de artikelen niet onnodig vermeerderde.

Vanaf 1699 moesten de advocaten die voor de 'bestuursrechter' wilden praktiseren, de eed afleggen. De bekendste advocaat in die tijd was Cornelis Pijnacker (van 1597 tot 1614 hoogleraar in de rechten te Leiden, daarna in Groningen, in 1622 en 1625 ambassadeur, van 1636 tot 1645 hoogleraar in Franeker), die tussen 1625 en 1636 als advocaat in Meppel werkte (hij tekende ook enkele kaarten in die jaren).

Na 1800 bleef het aantal advocaten in Drenthe aanvankelijk beperkt. Zij kwamen meest uit gegoede families als Gratama, Van Holthe tot Echten, Kniphorst en Tonckens. In 1857 waren 38 advocaten ingeschreven bij het Drentse Hof, in 1910 waren er maar zeventien ingeschreven bij de rechtbank. [Brood]